Już za:

21 - 22 września 2019, MCK, Katowice

Śląskie Targi Nieruchomości
& Budowa Domu

Pobierz bezpłatny e-bilet

Wstęp na targi

Data: 21 – 22 września 2019

Miej­sce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Adres: Katowice, plac Sławika i Antalla 1

Godziny otwar­cia:
Sobota: 10.00 — 16.00
Nie­dziela: 10.00 – 16.00
Uwaga! Sugerujemy przybycie na 30 minut przed zakończeniem targów w celu spokojnego zwiedzania.

Ceny bile­tów: 

  • bilet nor­malny 10 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla jed­nej osoby dorosłej
  • bilet rodzinny 15 zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z co najmniej jednym dzieckiem
  • e-bilet 0zł — upo­waż­nia do jed­no­krot­nego wstępu na Targi dla dwóch osób doro­słych z nie­ogra­ni­czoną liczbą dzieci, aby go otrzy­mać klik­nij tutaj.
  • dla osób z Kartą Dużej Rodziny wstęp bezpłatny

Regu­la­min dla zwie­dza­ją­cych klik­nij tutaj.

Zobacz jak dojechać

Cykliczna impreza

Targi Nieruchomości & Budowa Domu to cykliczna impreza organizowana przemiennie w MCK w Katowicach lub na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Tej jesieni zapraszamy do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

Impreza adre­so­wana jest do osób, któ­re  chciałyby kupić mieszkanie albo kupić lub wybudować dom w Katowicach, Chorzowie, Gliwicach lub w innej miejscowości na Śląsku.

Organizowane przez nas Targi to

kumulacja 7

lat doświadczeń w organizowaniu targów nieruchomości

to około 5500

osób, które odwiedziły Śląskie Targi Nieruchomości w poprzedniej edycji;

to około 120

wystawców, którzy zaprezentowali swoje inwestycje lub wyposażenie mieszkań i domów niejednokrotnie biorąc udział w więcej niż jednej edycji targów;

to około 350

stoisk targowych deweloperów i innych wystawców, wyeksponowanych zwiedzającym;

to około 25000

osób, które w sumie dotychczas przyszły na wszystkie edycje Śląskich Targów Nieruchomości

Przedmiot targów

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Do targowej praktyki należy przygotowywanie przez niektórych wystawców pro­mo­cyjnych ofert, obo­wią­zu­jących pod­czas trwa­nia imprezy. Zwie­dza­jący, poza poznaniem tego co proponują deweloperzy, będą mieli możliwość zapoznania się ofertami firm budujących domy, sprzedających wypo­sa­że­nie wnętrz, czy działających na rynku finansowym.

 

Dlaczego warto nas odwiedzić?

Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia, firma Expo Pro­perty stwo­rzyła miej­sce spotkań osób kupu­ją­cych i wykań­cza­ją­cych swoje nowe M z deweloperami, firmami budującymi domy i sprzedawcami wyposażenia i materiałów!

Na tar­gach niektórzy deweloperzy oferują mieszkania lub domy w niższych promocyjnych cenach. Podobnie zdarza się, że banki oferują korzystniejsze warunki kredytowania, a sprzedawcy wyposażenia pro­mo­cje.

Targi Nieruchomości & Budowa Domu to miejsce, gdzie łatwo można porównać oferty dostępnych produktów i dokonać lepszego wyboru.

 

Zakres tematyczny

  • prze­gląd rynku dewe­lo­per­skiego (rynku pierwotnego)
  • prze­gląd rynku wtór­nego (miesz­ka­nia, działki budow­lane, rekre­acyjne, inwestycyjne)
  • budowa domu od A-Z (firmy od kom­plek­so­wej budowy domu)
  • odna­wialne źró­dła energii
  • pro­jekty domów
  • porady (prawne, architektów)