Znajdź Targi w swoim mieście

Targi odbędą się już za:  98 dni

STADION ŚLĄSKI (w Parku Śląskim), Chorzów, Ul. Katowcka 10

Do góry 

 

Strefa Wypoczynku

 

Przy współ­pracy z naszymi Part­ne­rami przy­go­to­wa­li­śmy dla Pań­stwa STREFĘ WYPOCZYNKU:

 

  • dla naj­młod­szych Kącik Malu­cha z pro­fe­sjo­nalną obsługą ani­ma­to­rów i atrakcjami

 

  • dla nieco star­szych moż­li­wość odpo­czynku i relaksu z prze­pyszną kawą ser­wo­waną przez bari­stę w towa­rzy­stwie i miłej opra­wie muzycznej.