Już za:

17-18 września 2022r, MCK, Katowice (10:00-16:00)

Śląskie Targi Nieruchomości
& Budowa Domu

Pobierz bezpłatny e-bilet

Zabudowa indywidualna

Oferujemy zabudowę indywidualną w trzech nowoczesnych systemach wystawienniczych – stoiska z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb Klienta oraz montażem i demontażem.

Standard zabudowy indywidualnej EXPO PROPERTY

 

Zabudowa standardowa

Podstawowa zabudowa stoisk targowych przygotowywana jest w systemie OCTANORM według poniższej specyfikacji.

Specyfikacje

Poni­żej przed­sta­wiamy spe­cy­fi­ka­cje do stoiska:

Poni­żej przed­sta­wiamy spe­cy­fi­ka­cje do Spisu Inwe­sty­cji (Prze­wod­nik Targowy):

Informacje techniczne

Ter­min Tar­gów: 17-18 września 2022
Nazwa obiektu: Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Adres: plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice. Godziny otwar­cia dla Zwie­dza­ją­cych: sobota 10:00 — 16:00; nie­dziela 10:00 — 16:00
Godziny otwar­cia dla Wystaw­ców: sobota 9:15 — 16:15; nie­dziela 9:45 — 16:00
Regu­la­min dla Wystaw­ców klik­nij tutaj.
Regu­la­min Obiektu klik­nij tutaj.
Zasady Parkowania kliknij tutaj.
Odbiór Iden­ty­fi­ka­to­rów: Każdy Wystawca może sko­rzy­stać i ode­brać iden­ty­fi­ka­tor wystawcy w Biu­rze Orga­ni­za­tora pod­czas trwa­nia targów. Liczba wydanych identyfikatorów jest określona – każdemu Wystawcy przysługuje 1 identyfikator na każde 2m² wynajętej powierzchni, przy czym maksymalna liczba wydanych identyfikatorów wynosi 8 sztuk .Upo­rząd­ko­wa­nia i zmiana nume­ra­cji sto­isk: mak­sy­mal­nie na 7 dni robo­czych przed targami
Data dostarczenia gotowych reklam do przewodnika (Spis Inwestycji):  na 30 dni robo­czych przed targami
Data dostarczenia plików produkcyjnych do wyklejenia:  na 10 dni robo­czych przed targami
Data dostar­cza­nia nazw na fryzy i do spisu wystaw­ców: na 10 dni robo­czych przed targami

Zamó­wie­nia na usługi dodat­kowe (pod­nie­sie­nie stan­dardu sto­isk, wyklejki ścian, wyna­jem plazm, ponad­stan­dar­dowy prąd, zmiana kolo­ry­styki wykła­dziny): na 10 dni robo­czych przed targami.

Zabu­dowa stoisk

Stoisko zabudowane – stoisko w systemie OCTANORM zamówione u Organizatora Targów

Stoisko niezabudowane – zabudowa wykonywana przez Wystawcę we własnym zakresie

W przypadku stoisk niezabudowanych:

Godziny zabudowy: piątek, godz. 9:00 – 18:00
Demontaż stoiska i zdanie czystej powierzchni: niedziela, godz. 16:00 – 19:00
Elementy konstrukcyjne sąsiadujące w bezpośredniej granicy z innymi stoiskami należy wykończyć kolorem białym lub w kolorach jasnych np.: jasny szary, jasny beż, oraz z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

W przypadku stoisk zabudowanych:

Odbiór i aranżacja stoiska: piątek, godz. 14:00 – 18:00
Opuszczenie stoiska w stanie „sprzed odbioru”: niedziela, godz. 16:00 – 17:00
Możliwość zamontowania przez Organizatora wkładów klienta pod warunkiem dostarczenia wraz ze zdjęciem przedstawiającym kolejność wpięcia na halę w godz. 9.00-12.00